ماه: ژانویه 2017

آزمایشات غربالگری مرحله دوم

آزمایشات غربالگری مرحله دوم متخصص زنان | غربالگری مرحله دوم غربالگری مرحله دوم : عموما آزمایشات غربالگری متشکلند از غربالگری مرحله اول ( سه ماهه اول) ، غربالگری مرحله دوم ( سه ماهه دوم) ، غربالگری یکپارچه و . . . غربالگری مرحله دوم (کوآدر مارکر ) در طی آزمایشات غربالگری مرحله دوم یا سه […]

ادامه مطلب