روز: اکتبر 28, 2018

حاملگی مول

در صورتی که اسپرم با تخمک در هم بیامیزند و باروری آن ها به غلط و نامتعادل انجام پذیرد و به عبارتی توسعه و رشد و تکامل تخمک بارور شده از حالت طبیعی خارج گردد جنین از حالت دیسک مانند اولیه خود به شکل خوشه انگوری در می آورد که اصطلاحا به آن مول می […]

ادامه مطلب